Board logo

標題: 〔伊安論人•事〕還中產曾一萬蚊空頭支票(慎睇,因有粗俗成份) [打印本頁]

作者: 伊安    時間: 2013-3-2 00:10     標題: 〔伊安論人•事〕還中產曾一萬蚊空頭支票(慎睇,因有粗俗成份)

本帖最後由 伊安 於 2013-3-2 00:16 編輯岩岩2月尾中產曾俾左最新一份9 UP預算案,果然夠9 UP之餘,仲繼續將派錢支票「彈票」,只許益有錢人同偏袒新移民既偏愛基金,而普羅大眾繼續處於水深火熱既生活之中,而大部份政客,包括禮記弓聯會人為民主等政黨同部份如羅致光之流既無料人士繼續洗人腦話幫到普羅大眾,伊安見到咁,直頭火爆啦,所以送返一張一萬蚊空頭支票俾返中產曾,以洩心頭之恨!

中產曾,叫你還香港人一皮,你就玩空頭支票,簡直豈有此理(下刪一萬字),拿,呢張支票俾梗你啦中產曾,要唔要隨得你啦!
歡迎光臨 永恆討論區 etnForum (https://www.etnforum.com/) Powered by Discuz! 7.2